Agama

Arti dari Dua Kalimat Syahadat beserta Syarat Sahnya

Santrigaul.net – Syahadat merupakan rukun islam yang pertama. Syahadat merupakan tanda keislaman seseorang, belum dikatakan seorang muslim jika belum mengetahui ataupun belum pernah membaca syahadat. Syahadat sendiri merupakan landasan utama seluruh ajaran islam dan juga merupakan ruh bagi agama islam.

Kalimat syahadat diambil dari kata bahasa arab yaitu syahida (شهد) yang memiliki arti menyaksikan. Kalimat itu dalam syari’at islam adalah sebuah pernyataan akan keesaan Tuhan (Allah) dan Muhammad merupakan utusan-Nya atau Rasul-Nya. Syahadat sering disebut juga dengan Syahadatain, karean di dalam kalimat syahadat terdiri dari 2 kalimat yaitu:

dua-kalimat-syahadat-terlengkap-di-islam

rukun-islam.com

Kalimat pertama: Asyhadu al laa ilaaha illa-l-Laah.

Artinya: Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah.

Kalimat kedua: Wa Asyhadu anna Muhammada-r-Rasulu-l-Laah.

Artinya: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Makna Syahadat

  • Pengakuan Ketauhidan (Syahadat Tauhid)

Seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada tuhan yang patut disembah melainkan Allah SWT. Allah adalah tuhan dalam arti keagamaan dan menjadikan motivasi dan tempat tujuan hidup seseorang, hanya kepada Tuhan (Allah) kita meminta dan meminta pertolongan. Dengan mengikrarkan kalimat syahadat yang pertama, maka artinya telah memantapkan diri untuk menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, motivasi dan jalan hidup.

  • Pengakuan Kerasulan (Syahadat Rasul)

Dengan mengikrarkan kalimat syahadat yang kedua maka telah menetapkan keyakinan dalam hati dan jiwa bahwa seluruh ajaran Allah dan agama islam disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan meyakini apa yang disampaikan dari Al-Qur’an dan hadits-hadits maka sudah cukuplah akan keyakinannya tentang Allah dan Rasulnya.

Makna Lain dari Syahadat

Ikrar, yaitu pernyataan telah menjadi seorang muslim atas apa yang ia yakini. Setelah mengucapkan kalimat syahadat maka sudah memiliki kewajiban berupa menegakkan kalimat Allah dan memperjuangkannya. Memperbanyak amalan kebaikan dan menjauhi amalan yang buruk.

  • Sumpah, yaitu bersumpah untuk siap menerima resiko apapun dalam mengamalkan ajaran islam. Bersiap juga untuk bertanggung jawab akan agamanya jika ada yang ingin menghancurkannya.
  • Janji, yaitu untuk selalu mengamalkan ajaran-ajaran islam dan taat akan perintah dari Tuhannya yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasul.

Makna Laa Ilaaha Illallah

kalimat syahadat

www.64mbar.com

Dari kalimat tauhid yang berbunyi Laa Ilaaha Illallah sebenarnya mengandung 2 makna, yaitu penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan juga makna yang menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang boleh disembah hanya Allah SWT.

Syarat Syahadat

Dalam bersyahadat ada sesuatu yang tanpa keberadaannya maka apa yang ia ikrarkan itu menjadi batal. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak sah bacaan syahadatnya. Syarat-syarat syahadat ada 7, yaitu:

  • Keyakinan

Bila masih ada rasa keraguan tentang agama islam atau ketika sedang bersyahadat maka tidak sahlah ikrarnya. Karena akan menjadi sia-sia jika masih ada setitik keraguan dalam keyakinan seseorang dalam meyakini sesuatu.

  • Keikhlasan

Ikhlas berarti rela dan bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makna 2 kalimat syahadat. Jika syahadat dibaca dengan bercampurnya sifat riya’ (ingin dilihat) atau kecenderungan yang lain, maka tentu saja syahadatnya tidak diterima oleh Allah SWT.

  • Pengetahuan

Ilmu tentang syahadat merupakan ilmu tentang pernyataan tentang keislaman diri. Jika tidak tahu apa yang terkandung dalam syahadat sama saja dia tidak mengerti tujuan hidup dia atau pilihan dia dalam agama islam.

  • Kecintaan

Rasa ingin mengucapkan syahadat timbul disaat rasa cintanya kepada Allah dan agama-Nya muncul dari hati. Cintanya kepada Allah maka ia juga mencintai Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Cintanya Kepada Allah Harus disertai dengan jiwa keyakinan tinggi dan siap melawan orang-orang yang membeci Allah dan Rasul-Nya.

Semoga dengan ini menambah wawasan kita tentang syahadat dan keyakinan kita kepada agama Islam. Aamiin

 

You Might Also Like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>